網頁

2012年4月28日

|

我的 Z77 新 PC (三) 機箱組裝

Views:
全座 Z77 新 PC 已經組裝完成. 快速 & 快樂 使用中.

全座外觀, 全白機箱, 面板 BD-COMBO & Media card Reader I/O pannel


內部佈局, Z77 mATX, i7-2600K CPU, 8G-RAM, 128G-SSD & 1T-HDD


機背理線1 則留言:

 1. 嘩~~重有128M-SSD 添呀...成套幾銀呀?
  [Ben回覆04/29/2012 15:26:31]哦~~呢個Config 又幾好喎,SSD快好多喎...
  [版主回覆04/29/2012 14:30:00]唔喺,
  SSD 做 C:\ , 主力 OS & main program
  HDD 做 資料 & 數據
  [Ben回覆04/29/2012 13:48:16]用個SSD來做快取 ?
  [版主回覆04/29/2012 12:45:01]原來我打錯, 應該喺 128G-SSD
  [版主回覆04/29/2012 00:10:38]都差唔多要 8K

  回覆刪除

★ 謝謝留言,留下的一句話,已經是很好的推動力 !
★ 勾選右下角的「通知我 」可以由電郵收到留言回覆!
★ 留言與文章無關的主題時,請到頂列「留言版 GuestBook」暢所欲言。
★ 若發佈留言後,留言不見了。可能被系統錯誤判斷為垃圾留言,請不用擔心,我會盡快將留言恢復。
◎ 本留言區已經支援 Unicode Emoji,對應 Win10 的浮動鍵盤。歡迎貼上,增加效果。
◎ 支援 YouTube 超連結對應,支援 jpg , jpeg , gif , png 這4種圖片顯示格式。
◎ 文章介紹 2016 表情符號 V2 更新版 ( Unicode Emoji 格式 ) 顯示策劃